MATERIAŁ MARKETINGOWY

Ubezpieczenia Rolne

Pakiet dobrowolnych ubezpieczeń dla rolników gwarantuje kompleksową ochronę od ryzyk typowych dla tej branży. W pakiecie ubezpieczeń rolnych Warty można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

1.

Dopasowanie ochrony do potrzeb Klienta

Jeden pakiet, a tyle możliwości… Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego na jednej polisie. Zapewniamy ubezpieczenie ruchomości domowych w wartości odtworzeniowej. Proponujemy opcję rozszerzenia ustawowego zakresu ubezpieczenia budynków o dodatkowe ryzyka, m.in. zalanie, stłuczenie, przepięcie ,dewastacja, koszty poszukiwania przyczyny szkody.

2.

Obowiązkowe ubezpieczenie to za mało...

Wiele szkód pozostaje bez ochrony. Dlatego w pakiecie ubezpieczeń rolnych można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

3.

Jeszcze więcej możliwości

Zapewniamy możliwość kompleksowego ubezpieczenia mienia charakterystycznego dla branży rolnej – od specyficznych budowli i urządzeń, przez plony, po zwierzęta gospodarskie. Oferujemy także OC w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego o zagranicę oraz z licznymi klauzulami dodatkowymi dla: prowadzących działalność agroturystyczną, posiadających konie rekreacyjne, najemców.

 

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

 
OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U.03.124.1152 z późniejszymi zmianami)
 
ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego może zostać zawarte w zakresie obowiązkowym – zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U.03.124.1152 z późniejszymi zmianami) oraz dodatkowo w zakresie rozszerzonym 
 

Co może być przedmiotem ubezpieczeń dobrowolnych?

Mienie w gospodarstwie rolnym:

a) ruchomości domowe oraz stałe elementy
 
 • np. meble, sprzęt AGD, kabina natryskowa, wanna, umywalka, parkiet, artykuły gospodarstwa domowego, ubrania, narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt turystyczny, sportowy, elektroniczny sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne
 • w zakresie zdarzeń losowych np. zalania, przejęcia, powodzi, dewastacji, stłuczenia, jak również w zakresie kradzieży z włamaniem rabunku 
 
b) urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych)
 
 • np. sortowniki, urządzenia oczyszczające, wialnie, poidła, dojarki, urządzenia do usuwania obornika, agregaty prądotwórcze, zagrody i boksy dla zwierząt
 • w zakresie zdarzeń losowych np. zalania, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji, jak również w zakresie kradzieży z włamaniem rabunku 
 
c) budowle
 
 • np. ogrodzenia, altanki, chodniki, budowle dla potrzeb rolnictwa, wagi najazdowe, stacje transformatorowe
 • w zakresie zdarzeń losowych np. deszczu nawalnego, upadku drzew lub masztów, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji
 
d) produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy
 
 • np. plony roślin z gospodarstwa rolnego Ubezpieczonego - w budynkach, silosach, budowlach lub kopcach
 • opał, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, części zamienne do maszyn rolniczych.
 • w zakresie zdarzeń losowych np. deszczu nawalnego, upadku drzew lub masztów, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji
 
e) zwierzęta gospodarskie
 
 • takie jak bydło, drób, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna
 • w zakresie zdarzeń losowych np., pożaru powodzi, uderzenia pioruna, uderzenia
 • pojazdu, porażenia prądem

 

Maszyny rolnicze (sprzęt) AgroCasco,

 • maszyny rolnicze takie jak: sprzęt przeznaczony do: uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych, zbioru, sortowania, omłotu i przetwórstwa oraz ładowacze.
 • w zakresie zdarzeń losowych np. deszczu nawalnego, upadku drzew lub masztów, przejęcia, powodzi, uderzenia pioruna, dewastacji jak również w zakresie kradzieży z włamaniem rabunku zderzenie z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, znajdującymi się na zewnątrz maszyny

 

 

Odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym

 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego np. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci (wybita szyba), psa (pogryzienie)
 
zakres ochrony może zostać rozszerzony o szkody:
 • w związku ze świadczeniem usług turystycznych w gospodarstwie rolnym
 • poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • w związku z posiadaniem lub używaniem konia rekreacyjnego
 • odpowiedzialność cywilna najemcy

 

Usługi ASSISTANCE

 
W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego realne ryzyko powstania lub powiększenia się szkody w budynkach rolniczych, ruchomościach domowych lub stałych elementach, WARTA organizuje pomoc w zakresie usług Assistance np. dozór mienia, zakwaterowanie w hotelu, ślusarz lub specjalista instalacji alarmowej, pomoc medyczna, infolinia rolna
 
tabela przestawia zakres usług Assistance oraz limity odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia
 
 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)


gwarantuje Ubezpieczonemu (osobom bliskim, pracownikom)środki finansowe, wskutek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Do wyboru dwa warianty.

 

 
 
 

Rzeczy osobiste poza gospodarstwem rolnym

 
rabunek np. telefonu, dokumentów, zegarka, okularów, wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego,
 

Nagrobki

 
zniszczenie na skutek: upadku drzew, huraganu, kradzieży zwykłej, dewastacji
 

 

Warto też rozważyć...